Ostatni moment na dotację realizującą przedsięwzięcia sportowe

Dotacja zostanie udzielona na realizację najróżniejszych przedsięwzięć sportowych w 2022 roku. Złóż odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

Dziś upływa termin, w którym można składać wnioski o dotację na realizację najróżniejszych przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu. Dotacja będzie udzielona w 2022 roku. W celu jej uzyskania należy złożyć stosowny wniosek w zamkniętej kopercie. Na wniosku należy zawrzeć stosowne informacje m.in. o miejscu wykonywania zadania, klasie rozgrywek, randze zawodów, zasięgu realizacji zadania, rodzaj poniesionych kosztów, partnerzy biorący udział w realizacji zadania, dotychczasowe osiągnięcia podmiotu, zasoby kadrowe oraz wszelkie podstawowe
dane formalne typu nazwa, nip, telefon, numer rachunku bankowego itp.

Wniosek należy dostarczyć łącznie z wymaganymi załącznikami. Dokumenty należy złożyć do Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Przyjmuje się, że dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do urzędu. Zalecamy ostatnim chętnym, aby dziś osobiście wybrali się do urzędu w celu złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać dodatkowe dokumenty jak:
1. Aktualny wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla podmiotu (w przypadku prowadzenia ewidencji przez Prezydenta oświadczenie o aktualności danych w rejestrze na dzień złożenia wniosku);
2. Statut;
3. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie której dotyczy wniosek;
4. Informację o dysponowaniu bazą sportową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia.

Dotacja będzie przyznawana na podstawie prawnej:
Uchwała NR XXXI/335/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.

Wniosek należy pobrać ze strony Urzędu Miasta Tarnobrzeg. To już ostatni dzwonek na możliwe dodatkowe pieniądze! Jeśli chcesz się załapać a planujesz w najbliższej przyszłości zrealizować ciekawe i inspirujące aktywności sportowe koniecznie złóż wniosek.